Kerettanterv NAT szerinti felbontása:

 

Főcímek:

 • Kölcsönhatások
 • Az anyag belső szerkezete
 • Az anyag néhány mérhető tulajdonsága
 • Mozgások
 • Az erő és hatásai
 • Munka, energia
 • Nyomás
 • Hőtan
 • Elektromosság
 • Elektromágnesesség
 • Optika, csillagászat

 

A.      Kölcsönhatás

 1. A kölcsönhatás fogalma, fajtái. Anyag és mező.
 2. Mechanikai kölcsönhatás, mozgásállapot-változás
 3. Termikus kölcsönhatás, kísérlet, grafikus ábrázolás
 4. Mágneses kölcsönhatás, pólusok. A Föld mágneses mezője
 5. Elektromos töltés, mező. Elektromos kölcsönhatás.
 6. Gravitáció, gravitációs kölcsönhatás, kimutatása, változása, hatásai. A naprendszer, bolygók, holdak. Árapály.Eötvös Loránd
 7. Optikai kölcsönhatás, a fény terjedése, visszaverődése, törése. A látás.

 

B.      Az anyag belső szerkezete

 1. Miből áll az anyag? Részecskesokaság, az anyag három halmazállapota, ezek jellemzői
 2. Halmazállapotok és halmazállapot-változások vizsgálata, részecskék mozgása, alak- és térfogatváltozás. Összenyomhatóság.
 3. Erőhatás az anyag részecskéi között (ólom, szappanhártya, azonos és különböző anyagok)

 

C.      Az anyag néhány mérhető tulajdonsága

 1. Mérés, mértékegység, SI rendszer (s,A,V, t, T, m), prefixumok.
 2. Mértékváltás
 3. Kerület, terület mérése (szabálytalan alakzatoknál is).Térfogat és  űrmérték, mérőhenger
 4. A tömeg fogalma, mérése gyorsítással, rugóval, karos mérleggel. Mértékegységek
 5. A sűrűség fogalma, jel, mértékegységei. Meghatározás méréssel, táblázat értelmezése
 6. Fizika feladatok a sűrűséggel kapcsolatban, táblázat, következtetés, grafikon értelmezés.

 

D.      Mozgások

 1. Mozgás és nyugalom. Pálya, út, elmozdulás.
 2. A sebesség. Fogalom, számolás, baleset megelőzés.
 3. Egyenletes sebességű mozgás. Kísérlet Mikola csővel. Grafikus ábrázolás.
 4. Átlagsebesség
 5. Egyenletesen gyorsuló mozgás. Kísérletek, feladatok
 6. Különleges gyorsulás a szabadesés. Okai, kísérletek, Galilei.
 7. Periodikus mozgások: körmozgás, rezgőmozgás, hullámmozgás és kapcsolatuk.
 8. A körmozgás és jellemzői, gyakorlati alkalmazások. Gépek fordulatszáma.
 9. A rezgések és a hang. Rezgéskeltő eszközök. Ultrahang. A zene. Egészségvédelem.
 10. Hullámok fajtái, jellemzőik, kialakulásuk, terjedésük. Természeti katasztrófák.

 

E.       Az erő és hatásai

 1. Az erő fogalma, kialakulása, jellemzői ábrázolása és fajtái. Newton.
 2. Az erő mérése hatásai alapján, mértékegysége, a súlyerő.
 3. Az erők összegzése, több erő együttes hatása
 4. Newton törvényei (tehetetlenség, dinamika, hatás-ellenhatás)
 5. A gravitáció és a Naprendszer.  Ptolemaiosz és Kepler világa.
 6. Gravitációs erő és súlyerő kapcsolata, súlytalanság. Súly és tömeg közti összefüggés. Galilei kísérlete.
 7. A súrlódás és fajtái (tapadási, csúszási, gördülési és közegellenállás)
 8. A súrlódás a gyakorlatban (haszna és kára), feladatok. Baleset megelőzés.

 

F.       Munka és energia

 1. A munka fogalma, összefüggés, jel, mértékegység, grafikon
 2. A munkavégzés fajtái, feladatok, alkalmazás a gyakorlatban
 3. Az energia fogalma, fajtái, kapcsolata a munkával, jel, mértékegység
 4. Az energia megmaradása, energia átalakulások, gyak.alk. Környezetvédelem.
 5. A munkavégzés jellemzői: hatásfok és teljesítmény. Jel, mért.egység, összefüggés
 6. A forgatónyomaték fogalma, ábrázolása, alkalmazása a gyakorlatban
 7. Emelő típusú egyszerű gépek (emelők, csigák, csigasor, hengerkerék) gyak. hasznosítás
 8. Lejtő típusú egyszerű gépek (lejtő, ék csavar) gyak. hasznosítás

 

G.     A nyomás

 1. A nyomás fogalma, oka, jele, összefüggései. Szilárd testek nyomása. Növelése, csökkentése
 2. Folyadékok nyomása, mérése, hidrosztatika. Számítások.
 3. Pascal törvénye, hidraulikus gépek, feladatok
 4. Közlekedőedények, hajszálcsövek. Kísérletek, okok és következmények.
 5. Úszás, lebegés, merülés fogalma. A felhajtóerő a hidrosztatikai nyomás következménye.
 6. Úszás, lebegés, merülés. Kísérletek, feladatok, összefüggések.
 7. Gázok nyomása, ennek okai. Nyomáskülönbségen alapuló eszközök. Gyak. alk. Magdeburgi féltekék, Guericke, Torricelli
 8. A légnyomás meghatározása, szerepe az időjárás alakulásában.

 

H.     Hőtan

 1. Az anyag belső szerkezete, hőmozgás, halmazállapotok, változások, belső energia.
 2. A hőenergia terjedésének módjai (vezetés, áramlás, sugárzás) – üvegházhatás
 3. A hőtágulás különböző halmazállapotú anyagok esetén.
 4. A hőtágulás következményei, bimetallok, hőmérők, hőmérsékleti skálák. Kelvin
 5. A fajhő fogalma, a belső energia megváltoztatásának módjai. Kísérlet, képlet.
 6. A hőenergia megmaradása keveréses feladatokban. Kísérlet különböző fajhőjű anyagokkal
 7. Olvadás és fagyás jelensége, olvadáshő, olvadáspont, rejtett hő
 8. A párolgás jelensége, szerepe. Mitől függ a párolgás?
 9. Forrás és lecsapódás. forráshő, forráspont, rejtett hő. Forrás és párolgás összehasonlítása
 10. A víz különleges viselkedése, anyagszerkezeti magyarázat, gyakorlati következmények.
 11. Olvadáspont és forráspont függ a nyomástól. Kísérlet, gyakorlati következmények.
 12. Égés, égéshő. Gyors égés. Táplálék, energia felhasználás. Egészségmegőrzés
 13. Hőerőgépek, gőzgépek. Történeti áttekintés, Heron, Papin, Newcomen,Watt, Stephenson.
 14. Gázgépek, belső égésű motorok. Történeti áttekintés (Otto, Diesel, Csonka, Bánki, Galamb), környezeti hatások. A gépek működési elvei.
 15. Gázsugaras motorok, rakétahajtóművek – Kármán Tódor.  Környezetvédelem.

 

I.        Elektromosság

 1. Elektromos alapjelensége, el. állapotba hozás, el. mező kimutatása, a töltés fogalma. Coulomb, Guericke
 2. Elektromos áram (ionok, elektronok) áramerősség (jel, mértékegység. Vezetők szigetelők. Benjamin Franklin
 3. Elektromos áramkör részei, létrehozása, jelölések, kapcsolási rajz. Rövidzárlat. Baleset megelőzés
 4. Áramforrások (Leydeni palack, galvánelemek, zsebtelep, akkumulátor.) Galvani, Volta. Környezetvédelem, energiatakarékosság
 5. A feszültség oka, jele, mértékegysége, mérőműszer
 6. Mérési gyakorlat, mérőműszerek használata, leolvasása, balesetmegelőzési szabályok.
 7. Az elektromos ellenállás fogalma, jel, mértékegység. Ohm törvénye.
 8. Mitől függ a vezeték ellenállása? Fémek, grafit.
 9. A fogyasztók soros kapcsolása (U,I, Reredő), kapcsolási rajz, feladatok
 10. A fogyasztók párhuzamos kapcsolása (U,I, Reredő) kapcsolási rajz, feladatok
 11. Vegyes kapcsolás, a lakások áramellátása, baleset megelőzés
 12. Az elektromos áram hatásai 1. hőhatás: – gyak.alk.  izzólámpa, olvadó biztosíték, fűtőszál Edison, Bródy Imre
 13. Elektromos teljesítmény és fogyasztás. A villanyszámla.
 14. Az elektromos áram hatásai 2. Kémiai hatás: galvanizálás, vízbontás, elemek, akkumulátorok
 15. Az elektromos áram hatásai 3. Élettani hatás: orvosi alkalmazások, érintőképernyők, szigetelés, földelés, villámcsapás, balesetmegelőzés

 

J.        Elektromágnesesség

 1. Az elektromos áram hatásai 4. Mágneses hatás – áramjárta vezeték körüli mágneses mező Faraday
 2. Az elektromágnes és fajtái. Erőssége, gyak.alk. Sturgeon
 3. Az el.mágnes gyak. alk. automata biztosíték, mérőműszer, csengő hangszóró stb
 4. Az elektromos motor részei és működése, Jedlik Ányos
 5. Az elektromágneses indukció (mozgási és nyugalmi) Lenz törvénye. Az indukált feszültség nagysága
 6. Váltakozó áram létrehozása és tulajdonságai. Ábrázolása. Effektiv feszültség. Tesla.
 7. A váltakozó áram hatásai – mágneses hatás, hőhatás, élettani hatás, kémiai hatás – vizsgálat
 8. Az energia előállítása erőművekben, erőműfajták.  Környezetvédelem – szállítása távvezetékeken (baleset megelőzés)
 9. A transzformátor (felépítése, részei, működése, ábrázolása (Bláthy, Déri, Zipernowszky)
 10. Transzformátorok a gyakorlatban – töltők. Energiatakarékosság. Feladatok

 

K.      Optika

 1. A fény, mint elektromágneses hullám. A fény kettős természete, kölcsönhatása, sebessége Optikai sűrűség fogalma. Olaf Römer
 2. A fény visszaverődése különböző felületekről. Elnevezések, ábrázolás. A fényvisszaverődés törvényei
 3. A síktükörben látott kép jellemzői, sugármenetek, szerkesztés. Gyak.alk.
 4. Gömbtükrök. A domború tükörben látott kép jellemzői, sugármenetek, szerkesztés. Gyak.alk.
 5.  A homorú tükörben látott kép jellemzői, sugármenetek, szerkesztés. Gyak.alk.
 6. A fény törése különböző optikai sűrűségű közegekben, a fénytörés törvényei.
 7. A fénytörés plánparalell lencsén, prizmán, száloptika, macskaszem, délibáb, optikai csalódás. Gyak. alk.
 8. Domború és homorú lencse képalkotása. Gyak. alk.
 9. Az emberi szem és képalkotása. Szemhibák és szemüvegek. Egészségmegőrzés.
 10. A színek, fehér fény bontása prizmával.  Newton
 11. Mikroszkópok és távcsövek. Fajtái, felépítésük.
 12. Környezetünk a Naprendszer.  Csillagászati megfigyelések, eredmények. Űrkutatás, űrutazás.