Ehhez a tárgyhoz közreműködő tanárt keresünk!

Amennyiben Ön alkalmasnak érzi magát a feladatra, kérem jelentkezzen az info@videotanar.hu címen.

 

A NAT szerinti kerettanterv

5–8. évfolyam

 

1. A tér és ábrázolása

1.1. Téregységek

— Személyes tér. A földrajzi tér.

— Térhierarchia.

1.2. Térábrázolás

— Térrajz, útvonalrajz, térképvázlat; úti- és helyszínrajz.

— Térképi ábrázolás.

— Térképfajták.

— Keresőhálózat és földrajzi fokhálózat.

 

2. Az idő

2.1. Időegységek

— A napi, az évi, a történeti és a földtörténeti időegységek.

— Földtani és földrajzi folyamatok időléptéke, időtartama példák alapján.

2.2. Időrend

— Ciklikus és lineáris irányú folyamatok, földtörténeti események időrendje regionális példák alapján.

 

3. A természeti környezet és jelenségei

3.1. Anyagok, anyagi rendszerek.

— Ásványok és kőzetek, nyersanyagok és energiahordozók, illetve talajtípusok.

— Környezetet károsító anyagok és hatásaik.

3.2. Geoszférák

— Domborzati formák, felszíni és felszín alatti vizek, talajtípusok.

— Időjárási-éghajlati elemek, jelenségek, légköri alapfolyamatok.

— Éghajlati elemek változásai, éghajlat-módosító tényezők, éghajlatok jellemzői, társadalmi-gazdasági hatások.

— Veszélyhelyzetek.

3.3. Földrajzi övezetesség

— A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti megnyilvánulásai.

— Az övezetesség elemeinek kapcsolatai regionális példákon.

3.4. Égitestek

— Az égitestek látszólagos mozgása. A Föld mozgásai és ezek következményei.

 

4. A társadalmi-gazdasági tér szerveződése és folyamatai

4.1. A társadalmi-gazdasági élet szerveződése

— A népesség területi eloszlása, a népességszám és befolyásoló tényezői, regionális különbségek.

— A kulturális élet földrajzi alapjai (nyelvek, vallások).

— Településtípusok és szerepük.

— A gazdaság természeti feltételei, a természeti erőforrások hasznosításának változása.

— A gazdasági ágazatok szerepe a földrészek, térségek, országok gazdasági életében.

4.2. A világgazdaság szerveződése és működése

— Földrészek, országok szerepe a világgazdaságban.

— Nemzetközi gazdasági együttműködések és társadalmi-gazdasági szervezetek példái,jellemző tevékenységük.

— A pénzvilág működése: bevétel és kiadás, fizetőeszközök (nemzeti és közös valuták).

 

5. A földrajzi tér regionális szerveződése

5.1. Magyarország és a Kárpát-medence földrajza.

— A nemzeti kultúra és a magyarság nemzetközi híre, szellemi és gazdasági termékek, hagyományok, hungarikumok.

— A lakóhely, a hazai nagytájak és országrészek.

— Hazánk természeti adottságai és a társadalmi-gazdasági élet kapcsolata.

— A Kárpát-medence és hegységkerete, mint természet- és társadalom-földrajzi egység.

— A magyarság által lakott, országhatáron túli területek, tájak közös és egyedi földrajzi vonásai. Magyarországon élő nemzetiségek.

5.2. Európa

— Európa földrajzi-környezeti jellemzői ok-okozati összefüggéseikben.

— Az Európai Unió, mint gazdasági szerveződés; az európai kulturális sokszínűség földrajzi alapjai.

— A kontinensrészek földrajzi jellemzői, különböző életterek közös és egyedi földrajzi környezeti jellemzői, azok okai és következményei.

— Az egyes kontinensrészek meghatározó jelentőségű országainak egyedi földrajzi környezeti jellemzői, azok okai és következményei.

— A hazánkkal szomszédos országok földrajzi-környezeti jellemzői, jelentőségük a világban, társadalmi-gazdasági kapcsolataik hazánkkal.

5.3. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok

— Afrika, Amerika, Antarktika, Ausztrália és Óceánia, Ázsia természetföldrajzi jellemzői, társadalom-földrajzi sajátosságai, környezeti állapota, a természetföldrajzi övezetesség elemei, összefüggései, hatása a társadalmi-gazdasági életre, a környezetre.

— Az egyes kontinensek tipikus tájainak természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzői, az adottságok társadalmi hasznosítása, jellemző életmódja.

— A távoli kontinensek meghatározó jelentőségű országai, országcsoportjainak földrajzi jellemzői és világgazdasági szerepe.

 

6. A globális kihívások lokális és regionális forrásai

6.1. Globális problémák

— Az életminőség különbségeinek példái, urbanizálódás, környezeti és gazdasági problémák.

— A helyi környezetkárosítások következményei.

6.2. Fenntarthatóság

— Fogyasztási szokások változása; környezettudatosság, energiatakarékosság, hulladékkeletkezés, szelektív hulladékgyűjtés, biotermékek; személyes és közösségi cselekvési lehetőségek; tudatos vásárlói magatartás.

— Védett hazai és nemzetközi természeti értékek példái.