Ehhez a tárgyhoz közreműködő tanárt keresünk!

Amennyiben Ön alkalmasnak érzi magát a feladatra, kérem jelentkezzen az info@videotanar.hu címen.

 

A NAT szerinti kerettanterv

Matematika 5–8. évfolyam

 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok

1.1. Halmazok

—      Halmazba rendezés több szempont alapján. A részhalmaz fogalma.

—      Két véges halmaz egyesítése, közös része.

1.2. Matematikai logika

—      Egyszerű matematikai tartalmú szöveg értelmezése. Állítások igazságtartalma.

—      Definíció, tétel kimondása.

1.3. Kombinatorika

—      Sorba rendezési és kiválasztási feladatok az összes eset megadásával.

 

2. Számelmélet, algebra

2.1. Számok, mérés, mértékegységek

—      Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen.

—      Ellentett, abszolút érték, reciprok, normálalak fogalma.

—      Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság.

2.2. Műveletek

—      Alapműveletek racionális számokkal írásban és számológéppel.

—      A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is.

—      Százalékszámítás.

2.3. Számelméleti ismeretek

—      Osztó, többszörös, közös osztó, közös többszörös. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100).

—      Prímszám, összetett szám.

2.4. Algebrai kifejezések

—      Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás.

2.5. Hatvány, gyök, logaritmus

—      Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén egész

—      számok körében.

2. 6. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

—      Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel és egyenlettel, ellenőrzés.

 

3. Geometria

3.1. A tér elemei

—      Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. Két pont, pont és egyenes távolsága.

3.2. Síkbeli alakzatok

—      Háromszögek, osztályozásuk. Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz). Sokszögek, szabályos sokszögek. Kör és részei. Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok.

—      Háromszög, négyszög belső szögeinek összege. Kör és érintője. Pitagorasz-tétel alkalmazása.

3.3. Térbeli alakzatok

—      Egyenes hasáb, forgáshenger, forgáskúp, szabályos gúla, gömb.

3.4. Transzformációk

—      Tengelyes és középpontos szimmetria, valamint eltolás szerkesztéssel.

—      Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül).

3.5. Szerkesztés

—      Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek, a tanult síkbeli alakzatok szerkesztése.

3.6. Koordináta-geometria

—      Koordináta-rendszer, pont ábrázolása.

3.7. Kerület, terület

—      A háromszögek, a tanult négyszögek, valamint a kör kerülete és területe, gyakorlati alkalmazás.

3.8. Térfogat, felszín

—      Az egyenes hasáb és a forgáshenger felszínének és térfogatának kiszámítása.

 

4. Függvények, az analízis elemei

4.1. Sorozatok

—      Sorozatok folytatása adott szabály szerint.

4.2. Függvények megadása, ábrázolása

—      Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése: szöveggel vagy matematikai alakban megadott szabály grafikus megjelenítése értéktáblázat segítségével (pl. lineáris, négyzetes összefüggés).

—      Egyenes arányosság grafikus képe.

4.3. Függvények jellemzése

—      Leolvasás grafikonról: növekedés, fogyás, legnagyobb és legkisebb érték.

 

5. Statisztika, valószínűség

5.1. Statisztika

—      Diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.

—      Számtani közép kiszámítása.

5.2. A valószínűség-számítás elemei

—      Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése. Gyakoriság. Relatív gyakoriság kiszámítása.

 

6. Tudománytörténeti és matematikai érdekességek, neves matematikusok

—      Euklidész, Pitagorasz, René Descartes, Bolyai Farkas, Bolyai János